Všeobecné informace

Zoologické zahrady již desítky let plní významnou úlohu při záchraně Kasuáři přilbovíohrožených druhů zvířat. Díky jejich spolupráci se podařilo před vyhubením zachránit např. zubry, přímorožce arabské nebo koně Převalského. Dnes však pouhý chov vzácných živočichů v zajetí nestačí. Základem se stává ochrana přírodních ekosystémů a ohrožených druhů přímo v přirodě, tzv. ochrana in situ. Zoo pomáhají získávat finanční podporu pro in situ projekty, vysílají do terénu své odborné pracovníky a seznamují s ochranou přírody širokou veřejnost.

K tomu, abychom mohli tyto závažné úkoly plnit, jsou důležitá naše členství v následujících mezinárodních organizacích. 


♦ WAZA - Světová asociace zoologických zahrad a
 
akvárií (založena v roce 1946)
V této prestižní asociaci jsme členem od roku 2000. WAZA sdružovala na konci roku 2011 313 členů (z toho 258 zoologických zahrad a akvárií). Zaštiťuje také mezinárodní záchranné programy, tzv. Mezinárodní plemenné knihy (ISB). Přehled druhů zvířat ve zlínské zoo, pro které jsou vytvořeny ISB programy, najdete zde.

 

 

 
♦ EAZA - Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (založena v roce 1988)
Kotulové veverovitíZlínská zoo je členem od roku 1995. EAZA sídlí v Amsterdam, nyní má 345 členů z 41 zemí.  EAZA poskytuje svým členům informace o  chovu ohrožených druhů zvířat, usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými členy a zastřešuje záchranné programy. Ty se dělí na dvě úrovně - Evropské záchranné programy (EEP) a Evropské plemenné knihy (ESB). ZOO Zlín se účastní 22  programů EEP31 programů ESB.

 
♦ SEAZA - Asociace zoologických zahrad a akvárií jihovýchodní Asie (vznikla v roce 1990)
Aktivním členem této asociace je ZOO Zlín od roku 2009.

 

 
♦ UCSZ - Unie Českých a Slovenských zoologických zahrad (vznikla v roce 1990)

Sdružuje 15 českých a 4 slovenské zoo. V rámci Unie existuje široká spolupráce v oblasti chovu ohrožených exotických zvířat. Pozornost se věnuje i péči o faunu střední Evropy. Unie spolupracuje s mezinárodními ochranářskými organizacemi, účastní se nejrůznějších záchovných programů.

 

 

 ♦ Unie BZ ČR - Unie botanických zahrad České republiky
Unie botanických zahrad ČR byla založena v dubnu r. 2005 a je obdobou Unie českých a slovenských zoologických zahrad. Na rozdíl od ní však zahrnuje pouze zahrady české. Unie botanických zahrad ČR vznikla jako občanské sdružení osob a institucí reprezentujících botanické zahrady, arboreta a významné botanické sbírky. Jejím sídlem je Botanická zahrada hl. Čápi sedlatím. Prahy, Nádvorní 134, 171 00 Praha 7-Troja. Unie nyní sdružuje 32 členů. ZOO Zlín je členem od roku 2009.


IZE mez. organizace vzdělávacích pracovníků v zoo
ZOO Zlín je členem od roku 1995.


 

 
♦ ISIS - Mezinárodní systém registrace živočišných druhů
Je profesionální databáze zvířat v chovatelských zařízeních celého světa (zoologické zahrady, akvária, safari atd.). U každého zvířete se vedou chovatelské údaje - např. datum narození (vylíhnutí), otec a matka mláděte, místo narození atd. Vznikne takový „občanský průkaz“ zvířete. Tyto údaje jsou pro všechny chovatele velmi důležité. Např. abychom předešli nežádoucímu příbuzenskému křížení, můžeme si v databázi ISIS ověřit původ jednotlivých zvířat a pro chov v naší zoo vybrat ta nejvhodnější.
Aktivním členem jsme od roku 1998.


♦ CITES - Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy divoké flóry a fauny

Kromě členství v uvedených organizacích se rovněž řídíme úmluvou CITES. Vznikla v roce 1973 ve Washingtonu. 154 zemí, mezi nimiž je od roku 1992 i ČR, se zavázalo kontrolovat obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin tak, aby nemohl být příčinou jejich vyhubení či vymizení z naší planety. CITES se vztahuje nejen na živé organismy, ale i na vypreparovaná zvířata nebo rostliny, části jejich těl a všechny výrobky z nich. Jejich dovoz a vývoz je možný jen na zvláštní povolení. V ČR toto povolení vydává Ministerstvo životního prostředí. 
Klisna lipicána s typicky tmavým hříbětem
♦ L.I.F. - Mezinárodní federace lipických koní 
Tato federace vznikla v roce 1986. Sdružuje chovatele lipických koní celého světa. Za Českou republiku je jejím členem Svaz chovatelů lipického koně ČR. V roce 2002 vydala ZOO Zlín historicky první plemennou knihu lipických koní v ČR.